fbpx

ประกาศเรื่อง การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ม.4