fbpx

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | Benjamarachutit School

ประกาศเลื่อนการรับสมัคร

📷ภาพกิจกรรม

📢ข่าวรับสมัครม.1

16 มีนาคม 2563 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
12 มีนาคม 2563 กำหนดการรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนโครงการ EP และโครงการ SMTP ประจำปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563
6 มีนาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

27 มีนาคม 2563 ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการรับนักเรียน
16 มีนาคม 2563 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
12 มีนาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
11 มีนาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563

ประกาศทั่วไปดูประกาศทั่วไป ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างดูประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งหมด


ประกาศกลุ่มงานวิชาการดูประกาศกลุ่มงานวิชาการ ทั้งหมด


ข่าวรับสมัคร ม.1ดูข่าวรับสมัคร ม.1 ทั้งหมด


ข่าวรับสมัคร ม.4ดูข่าวรับสมัคร ม.4 ทั้งหมด