fbpx

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | Benjamarachutit School

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

17 มกราคม 2563 🌳ผลการคัดเลือกนักเรียนต้นกล้าบม. ปีการศึกษา 2562
16 มกราคม 2563 📄ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
25 ธันวาคม 2562 📑ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ปีการศึกษา 2562
24 ธันวาคม 2562 📅ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
24 ธันวาคม 2562 🔍ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันวัดความรู้ ปีการศึกษา 2562
24 ธันวาคม 2562 🏫การสอบแข่งขันวัดความรู้ระดับชั้น ป.6 และม.3
23 ธันวาคม 2562 🌳รายละเอียดโครงการ ต้นกล้า บ.ม. ปีการศึกษา 2562
23 ธันวาคม 2562 📈ข้อมูลและสถิติการสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ
25 ตุลาคม 2562 ประกาศเรื่อง การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
25 ตุลาคม 2562 การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1)

ประกาศทั่วไป

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1    ข่าวรับสมัคร ม.4