SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

previous arrow
next arrow
Slider

📢 ข่าวสารนักเรียน

27 มีนาคม 2563 ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการรับนักเรียน
24 มีนาคม 2563 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (SMTP) ปีการศึกษา 2563
8 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)
24 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 📅การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 มกราคม 2563 🏫O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
24 ธันวาคม 2562 📅ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
25 ตุลาคม 2562 การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1)

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

24 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 📅การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 มกราคม 2563 🏫O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
17 มกราคม 2563 🌳ผลการคัดเลือกนักเรียนต้นกล้าบม. ปีการศึกษา 2562
16 มกราคม 2563 📄ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
24 ธันวาคม 2562 📅ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
23 ธันวาคม 2562 🌳รายละเอียดโครงการ ต้นกล้า บ.ม. ปีการศึกษา 2562
25 ตุลาคม 2562 ประกาศเรื่อง การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
25 ตุลาคม 2562 การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่1)

บริการนักเรียน    บริการครูและบุคลากร      ประกาศกลุ่มงานวิชาการ      ข่าวรับสมัคร ม.1